eket.lt
Valstybinių Regitros egzaminų pasiruošimo portalas

WWW.EKET.LT

 lankymo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės)

 

 1. TAISYKLIŲ TAIKYMAS
  1. Interneto svetainėje www.eket.lt teikiamos kelių eismo taisyklių (toliau vadinama ir „KET“) testų (bilietų) sprendimo ir su tuo susijusios kitos paslaugos (KET testai sprendimui, išspręstų testų klaidų rodymas, jų analizė ir pan.), su tikslu asmenims padėti gerinti ir (ar) pasitikrinti turimas žinias. 
  2. Šios Taisyklės taikomos Jums (toliau tekste ir „Naudotojas“) naudojantis (lankant Svetainę, naudojantis paslaugomis, kt.) šia interneto svetaine www.eket.lt (toliau – „Svetainė“).
  3. Naudodamiesi Svetaine JÅ«s įsipareigojate laikytis šių Taisyklių sąlygų.
  4. Svetainės valdytojas gali bet kuriuo metu pakeisti Taisykles apie tai informuojant Svetainėje. Registruotas Naudotojas apie Taisyklių pakeitimą gali bÅ«ti informuotas ir el. paštu, kurį nurodė savo paskyroje.
  5. Svetainės valdytojas – UAB „4MARK“, kodas 302985382, S.Stanevičiaus g. 8-11, Vilnius.

 

 1. ĮPAREIGOJIMAI NAUDOTOJUI
  1. Naudojantis Svetaine ir (ar) jos teikiamomis paslaugomis Naudotojui draudžiama:
   1. atlikti bet kokius veiksmus kurie keltų grėsmę Svetainės saugumui, jos tinkamam veikimui ir panašiai, ir (ar) keltų grėsmę kitų asmenų (Svetainės valdytojo, kitų naudotojų, kt.) turtui ir (ar) jų turimoms teisėms;
   2. naudoti nelegalias / neteisėtai modifikuotas programas ir (ar) įrenginius;
   3. pažeisti teisės aktų reikalavimus, įskaitant teisės aktus dėl intelektinės nuosavybės apsaugos, asmens duomenų apsaugos, konkurencijos, reklamos ir panašiai;
   4. pažeisti nusistovėjusias geros moralės ir elgesio normas;
   5. atskleisti savo paskyros Svetainėje prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims;
   6. atlikti kitus veiksmus kurie keltų pavojų Naudotojui, Svetainei, jos valdytojui ir (ar) tretiesiems asmenims, jų turtui, teisėms ir (ar) teisėtiems interesams.
  2. Svetainės Naudotojas įsipareigoja ir privalo:
   1. nedelsiant informuoti Svetainės valdytoją apie prarastus prisijungimo ir (ar) kitus su Svetainės naudojimu / veikimu susijusius duomenis;
   2. elgtis tinkamai ir užtikrinti, kad dėl Naudotojo neteisėtų veiksmų Svetainės valdytojui ir (ar) kitiems asmenims nekiltų bet kokios rÅ«šies teisinė atsakomybė;
   3. atyginti visą Svetainės valdytojui ir (ar) tretiesiems asmenims padarytą žalą, jeigu ji buvo padaryta dėl neteisėtų Naudotojo veiksmų ir (ar) jam nesilaikant teisės aktų ir (ar) šių Taisyklių reikalavimų.

 

 1. NAUDOJIMASIS PASLAUGOMIS IR APMOKĖJIMAS
  1. Svetainėje teikiamos paslaugos gali būti mokamos arba nemokamos.
  2. Pilnas naudojimasis visomis Svetainės teikiamomis paslaugomis galimas tik Naudotojui tinkamai užsiregistravus Sveitainėje sukuriant asmeninę paskyrą ir apmokėjus už pasirinktas paslaugas (paslaugų planą).
  3. Neužsiregistravusiems Naudotojams gali bÅ«ti leista nemokamai išbandyti KET testų sprendimo demonstracinę (demo) versiją, tačiau norit gauti detalią išspręstų KET testų analizę (klaidų, kt.) – reikalinga registracija ir apmokėjimas.
  4. Naudotojui susikÅ«rusiam paskyrą gali bÅ«ti leista išspręsti tam tikrą KET testų skaičių nemokamai, tačiau norint gauti detalią išspręstų KET testų analizę (klaidų, kt.) – reikalingas apmokėjimas.
  5. Naudotojo paskyra sukuriama registruojantis Svetainėje, tuo tikslu nurodant teisingus ir išsamius duomenis kurių prašo Svetainės sistema (tai gali bÅ«ti el. paštas, soc. tinklų paskyra, tel. nr., vardas, pavardė ir kiti duomenys). Naudotojui nurodžius klaidingus, neišsamius ir (ar) netinkamus duomenis, Svetainės valdytojas neatsako už paslaugų nesuteikimą, Naudotojo patirtus nuostolius ir (ar) kitus nepatogumus.
  6. Norint apmokėti už paslaugas, Svetainės sistema Naudotojui pateikia galimus apmokėjimo bÅ«dus ir jam pasirinkus – nukreipia į konkrečią mokėjimo sistemą.
  7. Svetainės valdytojas neatsako už trečiųjų asmenų (bankų, mokėjimo įstaigų, interneto ryšio tiekėjų, mobilaus ryšio operatorių ir kt.) paslaugų teikimą, jų kokybę ir pan., Naudotojui naudojantis ir (ar) apmokant už Svetainės paslaugas.
  8. Mokamos paslaugos teikiamos iškart po apmokėjimo gavimo.
  9. Svetainės valdytojas neatsako už Naudotojo patirtus nuostolius, nepatogumus ir pan., jeigu Naudotojas siekdamas atsiskaityti už paslaugas, nurodė netikslius, netinkamus ir pan. duomenis.
  10. Svetainės valdytojas turi teisę bet kada keisti paslaugų įkainius.
  11. Naudojimasis paslaugomis gali būti apribotas konkrečiu terminu, t.y. konkretus paslaugų planas gali galioti tik tam tikrą terminą po jo apmokėjimo. Paslaugos terminui pasibaigus Naudotojas prarandą teisę naudotis nusipirkta paslauga. Kiekvienas konkretus paslaugos galiojimo terminas nurodomas Naudotojui pasirinkus planą.
  12. Pasirinktų bei faktiškai apmokėtų paslaugų įkainiai ir galiojimo terminai nėra keičiami.

 

 

 1. KITOS NUOSTATOS IR ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS
  1. Svetainėje pateikiama informacija yra mokomojo ir informacinio pobÅ«džio, ji nėra oficialÅ«s valstybės institucijų sprendimų, nutarimų, teisės aktų, teismų sprendimų išaiškinimai ir panašiai. 
  2. Svetainės valdytojas neatsako už Naudotojo įgytas žinias naudojantis Svetainės turiniu ir (ar) egzaminų išlaikymo kokybę siekiant gauti bet kurios rÅ«šies vairuotojo pažymėjimą. 
  3. Svetainės valdytojas neatsako už Svetainės turinio tikslumą, kadangi jis gali bÅ«ti sutrikdytas dėl Svetainės atnaujinimo, profilaktikos darbų ir panašiai.
  4. Svetainės valdytojas gali bet kada, vienašaliu sprendimu, pašalinti Naudotojų Svetainėje pateiktus komentarus.
  5. Svetainės valdytojas gali bet kada apriboti Naudotojo paskyros veikimą ir (ar) ją panaikinti, jeigu to nepadarius kiltų pagrįsta grėsmė Svetainės tinkamam veikimui, jos saugumui, taip pat, jeigu Naudotojas grubiai pažeidžia šių Taisyklių ir (ar) teisės aktų reikalavimus. 
  6. Svetainės valdytojas neatsako už Naudotojo patirtą žalą, jeigu ji buvo patirta ne dėl Svetainės valdytojo veiksmų bei kaltės ir (ar) ji buvo patirta dėl to, kad naudojantis paslaugomis (įskaitant jų apmokėjimą) Naudotojas prarado prisijungimo duomenis, juos atskleidė tretiesiems asmenims, nurodė netikslius duomenis, naudojo nesaugius įrenginius ir (ar) ryšio tinklus, nesilaikė kitų įprastų saugumo reikalavimų ir (ar) šių Taisyklių, taip pat kitais įsatymo nustatytais atvejais. 
  7. Svetainės valdytojas neatsako už Svetainės veikimo sutrikimus, turi teisę bet kuriuo metu apriboti Svetainės veikimą, neatlygina dėl to Naudotojo patirtos žalos. Jeigu dėl Svetainės veikimo sutrikimų / apribojimų Naudotojas nebegali pasinaudoti įsigyta ir faktiškai apmokėta paslauga, jis gali pareikalauti grąžinti piniginės lėšas už nesuteiktų paslaugų dalį.

 

 1. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
  1. Visi Svetainėje naudojami intelektinės nuosavybės objektai (paveikslėliai, prekių ženklai, klausimai, kt.) priklauso Svetainės valdytojui ir (ar) tretiesiems asmenims, kurie yra suteikę teisę Svetainės valdytojui jais naudotis.
  2. Griežtai draudžiama atgaminti, platinti, viešai skelbti ir kitaip naudoti Svetainėje esančią bet kurią intelektinę nuosavybę (KET bilietus, kitus vaizdus, prekės ženklus, tekstus, programas, kt.), įskaitant jų neteisėtą parsisiuntimą, kitokį panaudojimą.
  3. Draudžiama šalinti, adaptuoti, perdaryti ir atlikti bet kokius kitus veiksmus su Svetainėje esančiais intelektinės nuosavybės objektais.
  4. Už intelektinės nuosavybės teisės pažeidimus taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė.

 

 1. KITOS SĄLYGOS
  1. Šioms Taisyklėms aiškinti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Visi ginčai tarp Svetainės valdytojo ir Naudotojo sprendžiami teisme pagal Svetainės valdytojo buveinę.
  3. Visi pranešimai siunčiami Naudotojo paskyros sukurimo metu pateiktu el. pašto adresu ir laikomi įteiktais Naudotojui tą pačią kalendorinę dieną.
  4. Visi pranešimai Svetainės valdytojui gali bÅ«ti siunčiami e-paštu: info@eket.lt ir laikomi įteikti pirmą darbo dieną po išsiuntimo.
 1. GRĄŽINIMO SĄLYGOS
  1. Pirkėjas gali pareikalauti pinigų grąžinimo jei pasimokęs EKET.LT svetainėje jam nepavyksta išlaikyti Regitros teorijos egzamino.
  2. Pinigų grąžinimas atliekamas tik tuomet, jei pirkėjas mokėsi EKET.LT svetainėje ir pagal pateiktą mokymosi programą surinko bent 90% iš KET testo (bent 3 kartus iš eilės).
  3. Pirkėjas turi kreiptis el. paštu info@eket.lt ir pareikšti norą atgauti jo sumokėtus pinigus EKET.LT už KET testų sprendimo paslaugą. Kreipiantis privaloma atsiųsti mokėjimą patvirtinančius dokumentus (išrašus).