eket.lt
Valstybinių Regitros KET testų pasiruošimo portalas

 1. „WWW.EKET.LT“ PRIVATUMO POLITIKA

  1. Jums naudojantis šia internetine svetaine www.eket.lt, jos valdytoja UAB „4MARK“, juridinio asmens kodas 302985382 (toliau – Bendrovė) gerbdama Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, įsipareigoja tinkamai ir laikantis teisės aktų reikalavimų / teisinių prievolių, šioje Privatumo Politikoje nustatyta tvarka, tvarkyti gautus Jūsų Asmens duomenis.
  2. Šioje Privatumo Politikoje yra apibrėžta kaip ir kokie Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi Jums naudojantis www.eket.lt internetine svetaine, kokias teises dėl to Jūs turite, todėl atidžiai susipažinkite su Privatumo Politikos turiniu.
  3. Bendrovė UAB „4MARK“ yra Asmens duomenų valdytoja. Bendrovės kontaktiniai duomenys el. paštas info@eket.lt tel. +37068586980, adresas S.Stanevičiaus g. 8-11, Vilnius.
  4. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, pasinaudojant tokiais asmenį identifikuojančiais duomenimis kaip vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeris (asmens kodas ar pan.), buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius arba pagal vieną ar kelis asmeniui būdingus fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  5. Jūsų Asmens duomenis Bendrovė tvarko tik teisėtais pagrindais, tikslais ir būdais, laikantis teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų, tik tiek duomenų ir tokios apimties, kiek tai reikalinga teisėtiems tikslams pasiekti. 
  6. Bendrovė užtikrina, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi, o paaiškėjus priešingai – atnaujinami, taip pat saugomi nustatytais terminais ir ne ilgiau, nei negu to reikia tikslams, dėl kurių Asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi. 
 2. KOKIE IR KOKIU TIKSLU TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS
  1. Paslaugų teikimo tikslu – kai Jūs siekiate sudarytį sutartį su Bendrove (sukuriat paskyrą), ją sudarote ir (ar) naudojatės www.eket.lt paslaugomis, Bendrovė renka ir tvarko Asmens duomenis kuriuos Jūs pateikiate patys ir (ar) pateikia kiti subjektai (pvz. Facebook, Google, kt.) Jums registruojantis www.eket.lt internetinėje svetainėje ir (ar) naudojantis www.eket.lt svetainės paslaugomis.

Šiuo tikslu Bendrovė tvarko Jūsų vardą, pavardę, el.pašto adresą, gimimo datą, telefono numerį, IP adresą. 

Šie Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 (tris) metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros.

 

 1. Mokėjimų apskaitos tikslu – Bendrovė įgyvendindama teisės aktų reikalavimus dėl finansinės apskaitos, išrašo, priima, saugo ir kitaip tvarko apskaitos duomenis (pvz. sąskaitas-faktūras, Jūsų atliktų mokėjimų duomenis, kt.). Šiuo tikslu tvarkomi Asmens duomenys gali būti gaunami iš kitų subjektų (pvz. bankų, mokėjimo įstaigų, kt.) ir perduodami duomenų tvarkytojams (pvz. buhalterinę apskaitą tvarkantiems asmenims), saugomi teisės aktais nustatytais saugojimo terminais.

Šiuo tikslu Bendrovė tvarko Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, mokėjimo sąskaitos, mokėjimo kortelės ir (ar) kitos mokėjimo priemonės duomenis, kontaktinius duomenis.

Šie Asmens duomenys saugomi teisės aktų nustatytais terminais.

 1. Tiesioginės rinkodaros tikslu – siekiant Jums pateikti įvairius naujienlaiškius, pasiūlymus, pranešti apie skelbiamas akcijas, naujas paslaugas, pasveikinti Jus gimimo dienos proga ir pan., Bendrovė tvarko tik iš Jūsų gautus Asmens duomenis.

Šiuo tikslu Bendrovė tvarko Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą.

Asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi ir saugomi iki tol kol atšauksite sutikimą ar atsisakysite naujienlaiškių gavimo. Jūs bet kada galite atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, parašydami el. paštu info@eket.lt.

 1. Valdomų interneto svetainių tobulinimo ir administravimo tikslu – siekiant tobulinti ir vystyti www.eket.lt interneto svetainę, atsakyti į Jūsų užklausas pateiktas per šią internetinę svetainę, Bendrovė tvarko Asmens duomenis, surenkamus Jums naudojantis šia internetine svetaine. Šie Asmens duomenys gaunami Jums naudojantis www.eket.lt ir (ar) trečiųjų asmenų valdomomis interneto svetainėmis, įskaitant slapukų ar panašių technologijų panaudojimą. 

Šiuo tikslu Bendrovė tvarko duomenis apie lankytojo naršyklės tipą, lankytojo IP adresą, naršymui naudojamo įrenginio identifikacinius duomenis, informaciją apie naršymo istoriją, užsakymų įstoriją, mokėjimų istoriją, elgsenos naudojantis paslaugomis istoriją, el. pašto adresą.

Šie Asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo Jūsų apsilankymo www.eket.lt interneto svetainėje.

 1. DUOMENŲ PERDAVIMAS
  1. Bendrovė užtikrina, kad tvarkomi Asmens duomenys nebus be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Bendrovė pasilieka teisę pateikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, jei privalėtų tai padaryti įstatymų numatyta tvarka (pvz. teisėsaugos institucijoms, teismams, kt.).
  2. Bendrovė gali perduoti Jūsų Asmens duomenis tretiesiems asmenims (pvz. internetinę svetainę administruojantiems subjektams, mokėjimo įstaigoms, kt.), padedantiems Bendrovei vykdyti veiklą ir (ar) tiesioginę rinkodarą (pvz. marketingo kompanijoms). Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik įsitikinus ir užtikrinus, kad jie būtų tvarkomi tik pagal Bendrovės duotus nurodymus ir galiojančius Asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktų reikalavimus.
  3. Jeigu Asmens duomenys turi būti perduoti į trečiąsias valstybes (nesančias Europos ekonominėje erdvėje), Bendrovė reikalauja, kad partneriai ir paslaugų teikėjai tvarkytų Asmens duomenis imdamiesi tam tikrų saugumo priemonių ir vadovaudamiesi teisės aktais bei laikytųsi Europos Komisijos patvirtintų standartinių sutarčių sąlygų, kuriomis būtų užtikrinta Asmens duomenų apsauga.  
  4. Jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti 
 2. SLAPUKAI 
  1. Jums naudojantis šią interneto svetaine yra naudojami būtini slapukai - skirti tam, kad Jūs galėtumėte naršyti svetainėje, tinkamai naudotis ja; analitiniai „Google Analytic“ teikiamų paslaugų slapukai - skirti analizei, daugiau informacijos apie šiuos ir kitus slapukus rasite - https://policies.google.com/privacy?hl=en-US bei https://allaboutcookies.org/.  Atkreipiame dėmesį, kad sutikdami su trečiųjų asmenų slapukų naudojimu Jūs sutinkate ir su šių asmenų privatumo politikos nuostatomis.
  2. Naudojami slapukai[S1] :

Slapukas

Pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti

session

Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti.

Prisiregistruojant arba prisijungiant

Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti

testName

Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti.

Sprendžiant testą

Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti

question_number

Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti.

Sprendžiant testą

 

 

 

 1. JŪSŲ TEISĖS

Tvarkydama Asmens duomenis, Bendrovė užtikrina Jūsų teises pagal teisės aktus, kurios yra: 

 • žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius ar neišsamius Jūsų Asmens duomenis;
 • reikalauti ištrinti Asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti („teisė būti pamirštam“);
 • reikalauti sunaikinti Asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą; 
 • reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Asmens duomenų tvarkymą, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai Bendrovei nebereikia Jūsų Asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad Bendrovė juos sunaikintų;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, turimus Jūsų Asmens duomenis ir (ar) juos perkelti kitam Asmens duomenų valdytojui;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus ir klausimus (pvz. norint susipažinti su tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis) Jūs galite pateikti  Bendrovei el. paštu info@eket.lt . Jums kreipiantis su Asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais Bendrovė turi teisę paprašyti Jūsų pateikti dokumentus pagrindžiančius Jūsų tapatybę.

 1. PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR KONTAKTAI
  1. Privatumo Politika laikoma galiojančia nuo jos paskelbimo internetinėje svetainėje dienos.
  2. Visi Privatumo Politikos papildymai ir (ar) pakeitimai bus skelbiami šioje interneto svetainėje, todėl rekomenduojame reguliariai ją peržiūrėti. 
  3. Esant poreikiui, apie Privatumo Politikos papildymus ir (ar) pakeitimus Bendrovė Jus informuos asmeniškai.
  4. Dėl visų su šia Privatumo Politika ir Jūsų Asmens duomenų tvarkymu susijusių prašymų, skundų ir kilusių klausimų į Bendrovę kreipkitės šiais nurodytais kontaktais: siunčiant el. paštu – info@eket.lt, siunčiant paštu – UAB „4MARK“, S.Stanevičiaus g. 8-11, Vilnius.